کمیته برگزاری
دکتر حسین غریبی
دبیر
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: h.gharibi [at] gmail.com
دکتر سهیلا جوادیان
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: javadian_s [at] modares.ac.ir
دکتر محسن وفایی
دبیر اجرایی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: m.vafaee [at] modares.ac.ir