چاپ مقالات برتر پس از داوری در مجله International Journal of Hydrogen energy
1398-11-23

با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته با مجله international journal of hydrogen energy مقالات برتر کیفی ارایه شده در پانزدهمین سمینار الکتروشیمی و یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران پس از داروی در مجله ذکر شده به چاپ خواهند رسید.