مشکل درگاه پرداخت درگاه الکترونیک انجمن الکتروشیمی ایران
1398-11-26

با توجه به مشکل در درگاه پرداخت الکترونیک انجمن الکتروشیمی ایران خواهمشند تا رفع مشکل ازطریق شماره حساب 0102455065003  و یا شماره شبا IR57 0170 0000 0010 2455 0650 03 نزد بانک ملی ایران متعلق به انجمن الگتروشیمی ایران نسبت به پرداخت هزینه مربوط به پانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران اقدام نمایید.