رفع مشکل درگاه پرداخت درگاه الکترونیک انجمن الکتروشیمی ایران
1398-11-29

با توجه رفع مشکل درگاه پرداخت انجمن الکتروشیمی ایران اساتید و دانشجویان میتواند هزینه ثبت نام را بصورت برخط پرداخت نمایند.