اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر روز سه شنبه 29 مهرماه
1399-07-27

قابل توجه شرکت کنندگان محترم برای ارایه پوستر راهنمایی زیر را بدقت مطالعه فرمایند.

بخش ارایه مقالات پوستر با توجه به طبقه بندی مقالات در روم­های جداگانه زیر ارائه میگردد.

پیل سوختی روز سه شنبه مورخه 29 مهرماه ساعت 13 تا 14

اسم روم: Fuel Cell 1

لینک روم:

https://edulive.modares.ac.ir/b/nim-zmw-xoa-cea

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1178، 1108، 1128، 1040، 1026، 1076، 1145،1129، 1109 و 1016

 

سنسور روز سه شنبه مورخه 29 مهرماه ساعت 13 تا 14

اسم روم: Sensor 1

لینک روم:

https://edulive.modares.ac.ir/b/nim-rzs-9t7-xoa

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1147، 1148، 1171، 1028، 1107، 1164، 1169، 1150، 1152، 1102، 1050 و 1027

 

باتری روز سه شنبه مورخه 29 مهرماه ساعت 13 تا 14

اسم روم: Battery 1

لینک روم:

https://edulive.modares.ac.ir/b/nim-78b-kxv-5rc

 

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1086، 1165، 1146، 1161، 1168، 1119، 1082، 1152، 1111و 1167

 

خوردگی و پوشش روز سه شنبه مورخه 29 مهرماه ساعت 13 تا 14

اسم روم: corrosion and coating

لینک روم:

https://edulive.modares.ac.ir/b/nim-emn-ynd-yrc

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1188،1181،1096،1065،1155،1064،1180،1105و 1101