اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر روز چهارشنبه 30 مهرماه
1399-07-27

قابل توجه شرکت کنندگان محترم برای ارایه پوستر راهنمایی زیر را بدقت مطالعه فرمایند.

بخش ارایه مقالات پوستر با توجه به طبقه بندی مقالات در روم­های جداگانه زیر ارائه میگردد.

پیل سوختی روز چهارشنبه مورخه 30 مهرماه ساعت 10 تا 11 صبح

اسم روم: Fuel Cell 2

لینک روم:

https://edulive.modares.ac.ir/b/nim-ghp-ykb-e8b

 

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1117، 1097، 1098، 1196، 1029، 1187، 1112 و 1041

سنسور روز چهارشنبه مورخه 30 مهرماه ساعت 10 تا 11 صبح

اسم روم: Sensor 2

لینک روم:

https://edulive.modares.ac.ir/b/nim-rbz-rsb-gio

 

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1005،1162، 1038، 1030، 1019، 1014، 1054، 1104، 1106، 1024، 1004، 1013 و 1020

 

باتری روز چهارشنبه مورخه 30 مهرماه ساعت 10 تا 11 صبح

اسم روم: Battery 2

لینک روم:

https://edulive.modares.ac.ir/b/nim-15w-11y-nkr

 

 

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1163، 1010، 1038، 1186، 1174، 1172، 1138، 1042،1131

 

سنتز الکتروشیمیایی روز چهارشنبه مورخه 30 مهرماه ساعت 10 تا 11 صبح

اسم روم: electrochemical synthesis

لینک روم:

https://edulive.modares.ac.ir/b/nim-jqa-g11-8ic

 

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1130،1025،1120،1143،1177،1190،1170،1055،1048،1067،1142،1127،1197،1051