اعضای کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

دانشگاه قم

دکتر علی احسانی

دانشگاه تبریز

دکتر حبیب اشعثی سرخابی

دانشگاه ارومیه

دکتر رضا امامعلی سبزی

دانشگاه آزاد

دکتر میترا امانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علی انصافی

دانشگاه مازندران

دکتر رضا اوجانی

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر مهدی بقایری

دانشگاه پیام نور استان البرز

دکتر نیلوفر بهرامی پناه

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر مجید جعفریان

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سهیلا جوادیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

دکتر معصومه جواهری

دانشگاه مازندران

دکتر فرشته چکین

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر بیوک حبیبی

دانشگاه تبریز

دکتر میرقاسم حسینی

دانشگاه یاسوج

دکتر مهدی خیرمند

 

دکتر فرشته دهقانی

دانشگاه شاهد

دکتر محمد صفی رحمانی فر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر حبیب رزمی

دانشگاه مازندران

دکتر عباسعلی رستمی

دانشگاه مازندران

دکتر جهانبخش رئوف

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر بهزاد رضایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد ژیانی

دانشگاه کردستان

دکتر عبدالله سلیمی

دانشگاه علم و صنعت

دکتر بهشته سهرابی

دانشگاه علم و صنعت

دکترسید ابوالفضل سیدسجادی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر رسول عبداله میرزایی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عبدالعلی علیزاده

دانشگاه مازندران

دکتر عبدالله عمرانی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین غریبی

دانشگاه علم و صنعت

دکتر علی غفاری نژاد

دانشگاه مراغه

دکتر کریم کاکایی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دکتر حسن کریمی مله

دانشگاه آزاد

دکتر فرهاد گل محمدی

دانشگاه تهران

دکتر محمد رضا گنجعلی

پژوهشگاه مواد و انرژی

دکتر ابوذر مسعودی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر میر فضل اله موسوی

دانشگاه علم و صنعت

دکتر مرتضی موسوی خوشدل

دانشگاه علم و صنعت

دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر داوود نعمت اللهی

دانشگاه تهران

دکتر پرویز نوروزی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

دکتر احمد نوزاد

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محسن وفایی