# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1100-IRANECS ffQRQrwqwrqwr نیلوفر نیلوفر چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1096-IRANECS Influence of temperature on corrosion of plain carbon steel in chloride environment Farahnaz Ayati چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1101-IRANECS Investigation of cations on corrosion of plain carbon steel in chloride environment Farahnaz Ayati چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1097-IRANECS Optimization of the electrodeposition Parameters of Zinc Oxide thin films for Solar Cells محمد باقری، علیرضا محمودیان، احمد ایران نژاد چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1098-IRANECS Optimization of the electrodeposition Parameters of Zinc selenide thin films for Solar Cells محمد باقری، علیرضا محمودیان، احمد ایران نژاد چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1001-IRANECS شسیشسبشسبسشب نیلوفر خوش چشمان چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است